Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Yurtdışına Aktarımı Açık Rıza Formu

Bak Postacı Proje Geliştirme Danışmanlık Ofis Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. (“Postane”) tarafından https://postane.co/ web sitesinin abonelik tercihlerini seçtiğimde paylaşmış olduğum kişisel verilerimin (isim, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, eğitim/meslek bilgisi), Postane’nin ana sözleşmesinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi, Postane’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmem, Postane’nin faaliyetleri ve etkinliklerinin tanıtımı, duyurusu ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması için benimle iletişime geçilmesi ve ilgili yasalar ile tüm mevzuat tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; 

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK’nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, kaydedilebileceğini, yurtdışına aktarılabileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Postane tarafından bilgilendirildiğimi,
  • Bu kapsamda (a) kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve onay verdiğimi, (b) Postane’nin kullanmış olduğu web sitesi ile sosyal medya ve video paylaşım platformlarının sunucularının yurtdışında olması nedeniyle, kişisel verilerimin Postane’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, iş süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurtdışındaki sunuculara aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi ve onay verdiğimi,
  • Her zaman veri sorumlusu olan Postane’den bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi,
  • Kaydedilen verimin işleme amacının ortadan kalkması ya da talebim halinde silinerek yol edileceğini bildiğimi ve
  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinin 3. fıkrası ile KVKK’nın ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan ve bu açık rıza beyanının ekinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okuduğumu beyan ederim.

EK: Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Bak Postacı Proje Geliştirme Danışmanlık Ofis Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. (“Postane”) tarafından kişisel verilerinizi işleme amacı, kapsamı ve bu bağlamdaki haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Veri Sorumlusu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Bereketzade Mahallesi Camekan Sokak No: 9 Galata Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Bak Postacı Proje Geliştirme Danışmanlık Ofis Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği: https://postane.co/ web sitesinin abonelik tercihlerini seçtiğinizde paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, eğitim/meslek bilgisi), Postane’nin ana sözleşmesinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi, Postane’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz, Postane’nin faaliyetleri ve etkinliklerinin tanıtımı, duyurusu ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması için iletişime geçilmesi ile ilgili yasalar ve tüm mevzuat tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri: Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği: Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak kanunen yetkili kamu kurumları/özel kişi veya kuruluşlar haricinde yurt içinde 3. kişilere aktarılmayacaktır. 

Kullanmış olduğumuz web sitesi ile sosyal medya ve video paylaşım platformlarının sunucularının yurtdışında olması nedeniyle, kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde ve Postane’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, iş süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurtdışındaki sunuculara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme: Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@postane.co e-mail adresinden veri sorumlusu olan Postane’ye iletmeniz durumunda talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Postane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (bu haklarınız şunlardır: kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) hakkınız saklıdır.